China

ทั้งหมด 1 - 2 จาก 2 Products
View: All

China 1GB/วัน **ไม่บล็อค Facebook, Line

**ไม่สามารถใช้งานข้ามประเทศที่มาเก๊า และฮ่องกงได้

ความเร็ว : 4G/3G
เครือข่าย : China Mobile
ดาต้า : 4GB ใช้งานสำหรับใช้งาน 1-4 วัน
ราคาเริ่มต้น 1200 บาท
*เป็นราคารวมการซื้อประกัน 200/เครื่อง ตลอดทริป
ใช้ระบบซื้อประกันแทนการเก็บค่ามัดจำ (ไม่ได้คืน)

**มากกว่า 4 วัน ค่าบริการเพิ่มวันละ 250 บาท พร้อมดาต้าเพิ่ม 1 GB/วัน

เช่น 1-4 วันจะได้ 4 GB / 5 วัน 5 GB
เมื่อใช้งานครบจำนวน ความเร็วจะลดลงเป็น 128 Kbps

***สามารถซื้อดาต้าเพิ่มได้ในราคา GB ละ 250 บาท
ทั้งนี้โปรดวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทาง
เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มจำนวนดาต้าระหว่างทริปได้

**เป็นราคารวม VAT 7%**

1200.00 ฿
คลิกเช่าอุปกรณ์

China Unlimited 350/วัน **ไม่บล็อค Facebook, Line

ความเร็ว : 4G/3G
เครือข่าย : China Mobile
ดาต้า : Unlimited
*โปรโมชั่นนี้ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อประกัน 200/เครื่อง ตลอดทริป (ไม่ได้คืน)

**เป็นราคารวม VAT 7%**

350.00 ฿
คลิกเช่าอุปกรณ์