ก่อนที่คุณคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อใช้บริการเช่าไวไฟควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงอย่างละเอียด

ลักษณะของบริการ

บริษัท ไชโย โคเรีย จำกัด ให้บริการเช่าอุปกรณ์โมเด็มไร้สายหรือไวไฟแบบพกพา (Pocket wifi) เพื่อการใช้งานในต่างประเทศ

ค่าบริการและค่าใช้จ่าย

  • คุณภาพของการเชื่อมต่อสัญญาณเครื่องไวไฟขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศที่ใช้งาน ซึ่งบริษัท ไชโย โคเรีย จำกัดเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์เท่านั้น
  • ค่าเช่าสำหรับการใช้งาน คิดคำนวณนับจากวันที่ลูกค้าเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง   ไปจนถึงวันที่ลูกค้าส่งมอบคืนเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่
  • เนื่องจากไม่มีค่ามัดจำเครื่อง ผู้เช่าต้องซื้อประกันคุ้มครองเครื่อง 200 บาท/เครื่อง  เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวลูกค้าจะไม่ได้รับคืน
  • กรณีที่เครื่องเสียหาย หรือสูญหาย ค่าประกันเครื่องเป็นการกระจายความเสี่ยงให้ไม่ต้องชำระเงินคืนเต็มจำนวนความเสียหาย  โดยจ่ายคืนเพียง 20% ของราคาเครื่อง

 

เงื่อนไขการประกัน

easypocketwifi ใช้ระบบซื้อประกันภัย แทนการเก็บค่ามัดจำ  ที่มีต้นแบบมาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น

1. เพื่อลดปัญหาและข้อพิพาทกรณีลูกค้าส่งมอบอุปกรณ์คืนไม่ครบ หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

  • หากเครื่องหายชำระคืนแค่ 20% หรือราว 2500-6000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) ***ข้อมูลตามตาราง
  • เครื่องเสียเอามาคืน / อุปกรณ์หายไม่เสียเงิน

2. คุ้มครองกรณีเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน **ยกเว้นยกเลิกกระทันหันในวันเดินทาง

 

การยกเลิกการจอง

ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการ โดยไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าจะได้ชำระเงินค่าบริการเข้ามาแล้ว  และทางบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการโอนเงินคืนเต็มจำนวนให้กับลูกค้าภายใน 7 วัน ภายหลังจากได้รับแจ้งยกเลิก ยกเว้นกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกกระทันหันในวันเดินทาง จะมีค่าธรรมเนียมบริการ 50% ของราคาเช่า

กรณีเกิดปัญหาการใช้งานระหว่างการเดินทาง

กรุณาเชื่อมต่อฟรีไวไฟแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าสามารถใช้งาน อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหา ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าบริการให้กับลูกค้า โดยมีเงื่อนไขว่า ลูกค้าจำเป็นต้องส่งหลักฐานต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ เช่น หน้าจออุปกรณ์ สัญลักษณ์ไฟ การทดสอบความเร็ว คลิปขณะใช้งานอุปกรณ์ ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากไม่ได้รับความร่วมมือดังกล่าว รวมถึงไม่รับแจ้งปัญหาใดๆ หลังจากที่ลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยและส่งคืนอุปกรณ์แล้ว เนื่องจากปัญหา ที่เกิดขึ้นไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

การคืนเงินค่าบริการทั้งหมด คือ การแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำหน้าที่จัดหาอินเตอร์เน็ตในต่างแดนให้กับลูกค้า

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.easypocketwifi.com   จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.easypocketwifi.com   จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.easypocketwifi.com  จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.easykoreawifi.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ที่ บริษัท ไชโย โคเรีย จำกัด 89/47 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected]

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านทาง www.ocpb.go.th หรือโทร 1166